ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຍີ່ຫໍ້ກໍ່ບໍ່ນອກເໜືອຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການ,ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມກໍ່ແມ່ນການຍຶດຄອງຕະຫຼາດພາຍໃຕ້ຍີ່ຫໍ້ຂອງຜະລິດຕະພັນ.ຈະເປັນມະຫາຊົນແຕ່ຈະເປັນຜູ້ນຳໜ້າມະຫາຊັນ,ຄຸນຄ່າຂອງຜະບິດຕະ ພັນທີ່ຕ່າງກັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຕ່າງກັນທາງດ້ານຍີ່ຫໍ້ແລະຄວາມບໍ່ທຳມະດາ ຂອງວິສະຫະກິດ.ນ້ຳສີໂຊກດີໄດ້ຍິດຖືເອົາການນຳໜ້າດ້ານສິນຄ້າໃນຂະແໜງການດຽວກັກນເປັນພາລະກິດຕົ້ນຕໍຂອງຕົນ.ການຍຶດຄອງຕະຫຼາດພາຍໃຕ້ຍີ່ຫໍ້ຂອງຜະລິດຕະພັນ.ຈະເປັນມະຫາຊົນແຕ່ຈະເປັນຜູ້ນຳໜ້າມະຫາຊົນ,ຄຸນຄ່າຂອງຜະບິດຕະ ພັນທີ່ຕ່າງກັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຕ່າງກັນທາງດ້ານຍີ່ຫໍ້ແລະຄວາມບໍ່ທຳມະດາ ຂອງອົງກອນ.ນ້ຳສີໂຊກດີໄດ້ຍິດຖືເອົາການນຳໜ້າດ້ານສິນຄ້າໃນຂະແໜງການ ດຽວກັກນເປັນພາລະກິດຕົ້ນຕໍຂອງຕົນ.

ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຍີ່ຫໍ້ແມ່ນການສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດທີ່ສົມບູນແບບຂອງຍີ່ຫໍ້.ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຍີ່ຫໍ້ແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນສຳລັບການຂະຫຍາຍຍີ່ຫໍ້,ສະນັ້ນບໍລິສັດມັກຈະນຳໃຊ້ຍີ່ຫໍ້ທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນການບໍລິຫານຍີ່ຫໍ້ເພື່ອເປີດຕະຫຼາດ.ນ້ຳສີໂຊກດີມີທ່າແຮງໃນການພັດທະນາທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດຈຳກັດ,ສະນັ້ນການເລືອກນຳສີໂຊກດີແມ່ນການ ເລືອກອະນາຄົດ.

ຍີ່ຫໍ້ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍປະຈຳຕົວ,ເປັນສັນຍາລັກທາງຈິດວິນຍານແລະແນວຄິດທີ່ມີຄຸນຄ່າ,ມັນແມ່ນເຄື່ອງໝາຍຫຼັກຂອງຄຸນນະພາບດີເລີດ.ຂັ້ນຕອນການສ້າງແລະການສ້າງຍີ່ຫໍ້ກໍ່ແມ່ນຂະບວນການແຫ່ງການປະດິດສ້າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.ນັບແຕ່ສ້າງຕັ້ງຈິວຊິ່ນຂຶ້ນມາ,ນ້ຳສີໂຊກດີໄດ້ຍຶດໝັ້ນຫຼັກການ “ຄຸນນະພາບມາກ່ອນ”, ຜະລິດຕະພັນ ຂອງຈິວຊິນແມ່ນຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ

ເນື້ອແທ້ຂອງຈິດໃຈຂອງຍີ່ຫໍ້ແມ່ນຈິດວິນຍານທີ່ສາມາດເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລິກຂອງບໍລິສັດ. ມັນແມ່ນຄວາມເຊື່ອໃນການເຮັດວຽກ, ແນວຄິດທີ່ມີຄຸນຄ່າ ຫຼືຈຸດປະສົງທາງທຸລະກິດຂອງຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າ ຫຼື ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍດ້ານຍີ່ຫໍ້ໃນການຜະລິດ ແລະ ການດຳເນີນງານໄລຍະຍາວ. ຄວາມຊື່ສັດ, ນະວັດຕະກຳ, ຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ການກ້າວໄປຂ້າງໜ້າລ້ວນແຕ່ແມ່ນຈິດວິນຍານຂອງຍີ່ຫໍ້ນ້ຳສີໂຊກດ

ການກຳນົດຕຳແໜ່ງຂອງຍີ່ຫໍ້ແມ່ນປັດໃຈຫຼັກແລະຈຸດສຸມໃນການກຳນົດຕຳແໜ່ງຕະຫຼາດ.ເປົ້າໝາຍສຸດທ້າຍຂອງການກຳນົດຕຳແໜ່ງຕະຫລາດແມ່ນເພື່ອບັນລຸການຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ,ແຕ່ຍີ່ຫໍ້ແມ່ນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜະລິດຕະພັນ.ຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າຍັງແມ່ນບ່ອນອີງຫຼັກຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ.ສະນັ້ນຍີ່ຫໍ້ຈຶ່ງການເປັນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງສິນຄ້າແລະຜູ້ບໍລິໂພກ,ແລະການກຳນົດຕຳແໜ່ງຂອງຍີ່ຫໍ້ກໍ່ກາຍເປັນຈຸດສຳຄັນ ແລະ ຈຸດສຸມຂອງການກຳນົດຕະຫຼາດ.ຍີ່ຫໍ້“ໂຊກດີ”ຄືທາງເລືອກຂອງທ່ານ!

Test Report – ບົດລາຍງານການທົດສອບ